1 Shaktizil

Oumm3203 Assignment Notebook

Undated, Daily, With Subjects

The Original Series Planner; The Assignment Notebook –Our original ANS line of planners has been popular for years. Designed to help students develop and refine organizational skills, these planners provide a full page for each day.

Description: 8.25" x 10.75"; Six Subjects: Reading, English/Language Arts, Spelling, Math, Science, and Social StudiesSemester Long with 96 Days; 112 Pages

Planner Basics:
• Two-color Format
• Double Wire Binding
• Rounded Corners
• Laminated Front Cover
• Black Rigid Poly Back Cover

Key Features:
• Classic and Clean Format
• Area for Parent/Teacher Communication
• Monthly Calendars
• Study Skills Pages

PDF Sample

Homework Master:

Corresponding wall chart available; product code HM5040.

 

Nota Padat Etika Profesional – 

edisi imann9969 

imann9969@yahoo.com

bersenjata adalah jelas tidak bersalah darisegi moral di dalam melesapkan hartabank.

“Tanggungjawab moral” (moralresponsibility)Def:

Seseorang secara moral bolehdipertanggungjawabkan terhadap tindaktanduk mereka, sekiranya merekamengetahui tindakan yang dibuat adalahdengan kerelaan hati dan tanpa sebarangpaksaan secara fizikal mahupun psikologi.

Perbezaan (material coorperation) danformal coorperation

(kerjasama formal)dibawah Natural Law

FormalcoorperationMaterialcoorperation

Seseorang menjadirakan sekerja yangsecara sukarelauntuk melakukanperbuatan yangsalah, denganmengizinkan danmembenarkankejahatandilakukan. Formalcooperation tidakpernah dapatditentukanwalaupun denganketakutan yangamat sangatIa bermaksudseseorang dimintauntuk melakukansuatu tindakanyang masuk akal(logik), tidak jahatpada amnya, tetapipada akhirnya iasecara tidaklangsung telahmembantu orangtersebut untukmelakukan sesuatutindakan yang padahakikatnya adalahsalah.

Era tanggungjawab sosial

a)

The Entrepreneurial Era

(EraPerindustrian)Berlaku lewat 1800 an. Masa ini industrimengumpul keuntungan. Masa era ini,semua industri adalah kecil.b)

The Depression Era

(EraKemelesetan)Berlaku pada tahun 1900, masa iniorganisasi besar telah mendominisasiekonomi US. Orang awam telah mengkritikorganisasi kerana melakukan aktivitikewangan yang tidak bertanggungjawabsehingga berlakunya keruntuhan pasaransaham pada tahun 1929.c)

The Social Era

(Era Sosial)Wujud pada tahun 1960an dan ketidakketentraman sosial. Ini kerana organisasibesar telah didakwa mempromosikanpeperangan di Vietnam. Empat kesatuanhak pengguna telah menyatakan pendirianmereka kepada Presiden John Kennedymengenainya.

Pendapat mengenai tangunggjawabsosial

Bersetuju Tidak bersetuju

- Membantuproblematic(merupakanpersoalan) business- Syarikat jugaanggota masyarakat- Sumber bisnisselalunya bolehmembantumenyelesaikanmasalah- Tanggungjawabsosial boleh tambahkeuntungan- Keuntungan adalahobjektif perniagaan- Penglibatan didalam aktiviti sosialmemberikan syarikattersebut kuasa yangbesar- Kemungkinanberlaku confict ofinterest- Kepakaran yangkurang di dalammengurus aktivitisosial

Cara kerajaan mempengaruhi organisasi

d)

Direct Regulation

(Peraturan secaraterus) – Memperkenalkan danmelaksanakan undang-undang danakan tubuhkan agensi yang akanmengawasi dan mengawal aktiviti-aktiviti tertentu.e)

Inderect Regulation

(Peraturan tidaklangsung) – Secara tidak langsungmempengaruhi cara organisasitersebut membelanjakan wang merekamemelalui cukai, sama ada melaluiinsentif mahupun subsidi.

Cara organisasi mempengaruhi kerjaan

.a)

Personal Contact

(Hubunganperibadi) – Hubungan peribadi dan jaringan perniagaan.b)

Lobbying

– Mempengaruhi pembuatundang-undang oleh pihak individumahu pun kumpulan tertentuc)

Political Action Committee

(Tindakan komiti politik) – Sumbangwang kpd ahli politik untuk kempen.d)

Favours

(keramahan) – Bergantungkepada keramahan untukmendapatkan sokongan

Cara organisasi untuk melaksanakantanggungjawab sosial(1) Legal compliance

(Mematuhi Undang-undang) – Organisasi patut mematuhiundang-undang.

(2) Ethical compliance

(Mematuhi Etika) – Ikut etika yang biasa boleh diterimamasyarakat

(3) Philanthropic giving

(Suka menderma) – Beri sumbangan/dana dlm programkebajikan

Natural Law

, alasan paksaan hanyaboleh digunakan di dalam kes dimanaketakutan berlakunya kemusnahankebebasan seseorang di dalamkerelaan melakukan tindakan tersebut.

Kerjasama Cooperation

bermaksudtindakan yang dilakukan adalahbermoral pada asasnya, tetapi oranglain telah menggunakannya untukmelakukan perbuatan tidak bermoral.

Kerjasama Formal

bermaksudseseorang melakukan tindakan tidakbermoral, bermaksud moral yangsalah dan beliau bekerjsamamelakukan perbuatan jahat secaramoral.

Kerjasama material

adakala bolehdijustified sebagai alasan yang baik,biasanya di dalam kepentingan diri.Tetapi kerjasama formal di dalammelakukan kejahatan tidak pernahdiizinkan.

Bab 3: The Nature of Ethics in ModernBusiness (Etika di dalam perniagaan alafbaru) Etika dalam pengurusan

Masalah di dalam pengurusan/pengelolaankerana konflik di antarakeuntungan/prestasi syarikat dengantanggungjawab/prestasi sosial. Cth:Pengurangan pekerja di dalam sesebuahsyarikat boleh menjimatkan kos danmenaikkan keuntungan tetapimenyebabkan ramai akan menjadipenganggur.

5 masalah etika di dalampengurusan:(Akibat dari keputusan yangdibuat)

a)

Akibat berpanjangan

 – Sebarangkeputusan yang dibuat akanmemberikan kesan yangberpanjangan kepada masyarakat.Sebagai contoh, pengeluaran produktidak selamat akan mengancamnyawa individu.b)

Mempunyai berbagai pilihanaltenatif

– Berbagai pilihan alternatifperlu dibuat/dirancang apabilamembuat sebarang keputusan ataupilihan etika.c)

Mempunyai akibat yang banyak

(bercampur aduk) – Keuntungan dankerugian sosial serta juga pulangankewangan dan perbelanjaan seringkali berkait dengan pilihan alternatifetika yang dipilih.d)

Mempunyai akibat yang tidak pasti

 – Akibat dari sesuatu keputusan ataupilihan etika yang diambil tidak dapatdipastikan.e)

Mempunyai impak peribadi

– Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan danperbelanjaan sering kali berkaitdengan impak peribadi di dalampilihan alternatif etika yang dipilih.

Mekanisma menganalisis permasalahanetika di dalam pengurusan

a)

Analisis Ekonomi

– Teori Makro danMickro ekonomi bergantung kepadakeadaan pasaran terbuka, perbekalandan permintaan seharusnya bolehmembantu di dalam sebahagianpemasalahan etika .b)

Analisis Undang-undang

– Sekiranya masalah etika menjaditerlalu besar, undang-undang bolehdigunakan untuk menguruskanmasalah ini.c)

Analisis Etika

 – Dalam suasananormative philosophy, setiap orangmempunyai dasar pemikiran di dalammasyarakat dan bertindak pada prinsipyang sama, kemudianrakan/sekumpulan di dalammasyarakat mestilah mendapatlayanan yang adil.

Contoh masalah etika di dalampengurusan(1) Paras Harga

(Pricing Level) – Turunnaik harga barangan adalah masalah asasekonomi tetapi ia memberikan impakkepada masyarakat

(2) Mesej Pengiklanan

(Advertisingmessages) – Kebenaran dan penipuanterhadap mesej pengiklanan haruslahdianalisis untuk membuang keraguan didalam minda masyarakat, akibat yang tidakpasti, uncertain

(3) Promosi Produk

(Product promotions) – Ini adalah agenda pengiklanan.Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhisecara negatif mesej promosi yangdiiklankan.

(4) Persekitaran Kerja

(Working Condition) – Persekitaran tempat kerja mestilahconductive/sesuai

(5) Perkhidmatan Pelanggan

(CustomerService) – Pelanggan mestilah diberikeutamaan di dalam urusan perniagaan.

Bab 4 Managerial Ethics and the Rule ofLaw Penggunaan Undang-undang dlmmembuat keputusan

Undang-undang adalah satu set peraturanyang dibina oleh masyarakat untukmenguasai/mengawal kelakuan di dalammasyarakat tersebut. Oleh itu kita perlumerujuk kepada undang-undang apabilakita menghadapi dilema etika di dalam

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *